Hizmet Alıcısı Aydınlatma Metni

Remed Uluslararası Destek ve Danışmanlık Hiz. Tic. A.Ş. (bundan böyle “REMED” olarak ifade edilecektir) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin veri sahibi ilgili kişileri aydınlatmak amacıyla işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni’ni (“Aydınlatma Metni”) hazırladık.

Aydınlatma Metni, REMED tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. REMED Aydınlatma Metni’nde gerekli olduğu takdirde her zaman değişiklik yapabilir. Yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin internet adresinde yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

İlgili Kişiler: Ürün ve Hizmet Alan Kişi (Müşteri)

Veri Kategorisi İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Verinin İşlenme Amaçları Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri
01- Kimlik -Adı, Soyadı
-Doğum Tarihi
-Doğum Yeri
-Medeni Durum
-Cinsiyet
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 5/2-c- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, 5/2-ç- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 5/2-e- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. Kimlik verileriniz web sitesi üyelik profili yoluyla toplanmaktadır.
02- İletişim -Adres Bilgisi
-E-Posta
-Telefon Numarası
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 5/2-c- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, 5/2-e- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. İletişim verileriniz web sitesi üyelik profili yoluyla toplanmaktadır.
10- Finans -Kredi Kartı Bilgileri (Kart Numarası, Son Kullanma Tarihi, CVV Kodu) Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 5/2-e- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. 5/2-f- İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. Finans verileriniz web sitesi üyelik profili yoluyla toplanmaktadır.
11- Mesleki Deneyim -Eğitim Bilgileri
-Meslek Bilgileri
Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 5/2-f- İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. Mesleki Deneyim verileriniz web sitesi üyelik profili yoluyla toplanmaktadır.
12- Pazarlama -Çerez Kayıtları Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 5/2-c- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, 5/2-f- İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. Pazarlama verileri web sitesi yoluyla toplanmaktadır.
21- Sağlık Bilgisi -Sağlık Durumuna İlişkin Değerlendirme Sorularına (İsteğe Bağlı) Verilen Yanıtlar (Sağlık durumu, kullanılan ilaçlar, kansızlık ve tiroid hormonlarına ilişkin şikayetler, iştah durumu, uyku düzeni, alkol ve sigara kullanımı, kafein tüketimi, kadın sağlığına ilişkin sorular, daha önce psikolojik danışmanlık alınıp alınmadığına dair bilgiler ve varsa bulgular, ruhsal durumu tespit etmek için sorulan sorular ve psikolojik danışmanlıktan talep edilen beklentiler vb.) Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 6 -3 Özel Nitelikli Kişisel Veri İşleme İstisnaları Sağlık verileriniz web sitesi üyelik profili yoluyla toplanmaktadır.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

REMED tarafından toplanan kişisel verileriniz; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olmak suretiyle aktarılmaktadır.

Veri Kategorisi İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Verinin Aktarılma Amaçları Kişisel Verileri Kime Aktarıyoruz Kişisel Verileri Nasıl Aktarıyoruz
01- Kimlik Verileri -Adı, Soyadı
-Doğum Tarihi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi Tedarikçiler, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları E-Mail
02- İletişim Verileri -E-Posta
-Telefon Numarası
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi Tedarikçiler, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları E-Mail

Veri Sahibi Olarak KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.remed.com.tr internet adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını “Büyükdere Cad. No:237 Noramin İş Mrk. K:3 D:316 Maslak Sarıyer/İSTANBUL” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden, noter kanalıyla veya remed@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza, mobil imza ya da kvkk@remed.com.tr adresine elektronik posta olarak iletebilirsiniz.

REMED talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda, ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

Kişisel veri sahibinin sahip olduğu ve yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiği hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve yetkisini belgelendirmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

KVK Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.
Saygılarımızla,

Remed Uluslararası Destek ve Danışmanlık Hiz.Tic. A.Ş.

Adres         :  Büyükdere Cad. No:237 Noramin İş Mrk. K:3 D:316 Maslak Sarıyer/İSTANBUL
Telefon         :   +90 212 371 07 77
E-Posta         :  kvkk@remed.com.tr
KEP         :  remed@hs03.kep.tr
Web         :  www.avita.com.tr